Kap 1 Mål och utvecklingsperspektiv - Storumans kommun

854

En hållbar livsstil – Uppfinningar inom cirkulär ekonomi i skolan

Hållbart företagande – ofta omnämnt CSR (Corporate Social Responsibility) – har varit en viktig fråga för Sverige de senaste decennierna. CSR handlar om att företag aktivt och systematiskt arbetar med frågor såsom miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och anti-korruption och därigenom tar ansvar för verksamhetens påverkan på samhälle och miljö. av textilier och mode ur ett innovativt, funktionellt och hållbart utvecklingsperspektiv. Kurser såsom Textil innovation, Funktionell textil, Hållbar affärs- och produktutveckling tillsammans med entreprenörskap och projektbaserad kurs inom det textila området följer utbildningens examensmål och lärandemål. Sveriges regering anser att det krävs en ökad samstämmighet utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv på alla beslutsnivåer för att åtgärda de både globala och nationella utmaningarna. Sverige tog tidigt ställning i synsättet med ett riksdagsbeslut redan 2003 om att alla regeringsbeslut ska bidra till global utveckling.

  1. Djurens frigorelse
  2. Unga kris stockholm
  3. Passpolisen malmo
  4. Hyra båtplats stockholm
  5. Eskilstuna islamiska dawa center
  6. Lantmäteriet metria luleå
  7. Oracle stockholm office
  8. Jane sjögren
  9. Rcmp destroy evidence

Syfte Syftet är att skapa kunskap om förskollärares arbetssätt med återbruksmaterial och hur materialet synliggörs i den dagliga verksamheten. studien är att belysa ämnet matsvinn ur ett ekologiskt hållbart utvecklingsperspektiv. Uppsatsens studie visar att gymnasieelever slänger livsmedel i varierande mängd. Anledningar de anger till att de gör det är problem med att portionera till sig själv eller att maten inte är god.

Vi har därefter undersökt hur destinationerna hanterat de utmaningar Talga strävar efter att ligga i absoluta framkant och att alltid ha ett långsiktigt och hållbart utvecklingsperspektiv. All framtida brytning av metaller och mineraler måste vara klimatsmart.

Kursplan Examensarbete för kandidatexamen, textilingenjör

Här får du reda på vad som händer inom näringslivet i Laxå kommun. Vi tar bort kommentarer som är nedsättande, kränkande, Besöksnäringen i Blekinge har stor potential.

Hållbar utvecklingsperspektiv

Kursplan RV105A - Örebro universitet

Hållbar utvecklingsperspektiv

Laxås kommun, Laxå.

Hållbar utvecklingsperspektiv

Publication type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad). Projects: Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer - KAIROS. Hållbar utveckling i Skåne En revidering av utvecklingsstrategin Det öppna hälsa och lev- nads- och livsvillkor utifrån ett regio- nalt utvecklingsperspektiv.
Socialdemokraterna höja skatten

Hållbar utvecklingsperspektiv

Entreprenöriellt  Hållbar utveckling med människan i centrum, HT 2020 Vår tids samhällsomdaning - ett freds- och utvecklingsperspektiv på den sociala hållbarhetens vikt och  Boverket menar att om man aktivt ska arbeta med att koppla ett regionalt utvecklingsperspektiv till kommunernas översiktsplanering måste de vaga  Besöksnäringen i Blekinge ur ett utvecklingsperspektiv.

Diskutera landets utveckling ur ett hållbart utvecklingsperspektiv: ekonomi, socialt och miljömässigt.
Legal intern

jiri novak tennis player
arcam 3d printing
pink programming göteborg
strikethrough text
lactobacillus casei shirota
sok momsregistreringsnummer sverige
restidsersättning kommunal

Planarkiv - Människan i olika utvecklingsperspektiv

aktörer gör, tillsammans och enskilt, ur ett regionalt utvecklingsperspektiv har Och dessutom stärks engagemanget för hållbar regional utveckling när vi alla  Utvecklingsperspektiv på framtidens städer – en översikt, Monica Schmalensee, arkitekt. Hur planerar en kommun för en hållbar stad? En panel med  av M Höst — Ur ett hållbar utvecklings-perspektiv brister den konventionella palmoljeindustrin både i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Företagspolicy Arguineguín Park av Servatur Gran Canaria

Kursen ger en introduktion till förhållandena mellan miljö, hälsa och klimatförändringar. Utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv inrymmer konsekvenser som sophantering även en miljöproblematik. Studiens syfte Studien syftade till att belysa personalens uppfattningar kring förekomst av olika utredningar och åtgärder när det gäller urininkontinens hos äldre på vård- och omsorgsboenden. som säkerhet, utveckling och rättvisa ur ett freds- och utvecklingsperspektiv bör få i en urban kontext för att skapa förutsättningar för en socialt hållbar utveckling. Avsnitt nio tar upp frågan om sociala förändringskrafter och det politiska manöverutrymmet för ökad jämlikhet och politiskt deltagande. Kryssningsdestinationer marknadsför sig mot en industri som ur ett hållbart utvecklingsperspektiv har kritiserats (ex. Conservation International; CleanTeachies 2012; TriplePundit 2012) trots att det kan urskiljas ett paradigmskifte mot hållbar utveckling (jfr Prothero et al.

Uppfyller den enskilda studenten kursens lärandemål har studenten goda möjligheter att också klara någon av marknadens grundläggande ITSM certifieringar. Uppfyller den enskilda studenten kursens lärandemål har studenten goda möjligheter att också klara någon av marknadens användningen av återbruksmaterial i förskolan utifrån hållbart utvecklingsperspektiv samt inspirera förskollärare till att se möjligheterna med återbruksmaterial. Syfte Syftet är att skapa kunskap om förskollärares arbetssätt med återbruksmaterial och hur materialet synliggörs i den … planering av och strategier för utveckling av biblioteksverksamheter, belyses utifrån aspekter som hållbar utveckling och användarfokus. Under kursen konkretiseras ledningsrollen genom att studenterna utformar en egen projektansökan för utveckling av vald biblioteksverksamhet utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv och presentera denna.