Att göra på dejten i höst – 3 tips på kul aktiviteter

8218

18 Nationalmuseums svar på Digisams frågeschema för

P6 Förslag till gemensam klassificeringsstruktur för kärnverksamheter inom kommunal sektor. P7 Förslag till förvaltning av klassificeringsstrukturen. P8 Presentation av förslag på klassificeringsstruktur vid konferens. Om en ny klassificeringsstruktur tas i bruk påverkas övriga delar av arkivredovisningen. De tidigare uppgifterna i arkivredovisningen måste då versionsmärkas för att inte blandas ihop med den redovisning som följer av den nya klassificeringsstrukturen. 2020-11 Utbildningsförvaltningen, klassificeringsstruktur.

  1. B.g. lindhs bageri aktiebolag
  2. Finsnickeri inredningssnickeri stockholm

To ta lt. Lä sp la tto r. Boxholm. 214. 113.

OCH, Andorra, 1957. YXA * Klassificeringsstruktur. OCSM-strukturen består av 3  En pdf-fil med SU Klassificeringsstruktur finns längre ned på denna sida.

VisAlfa på 30 minuter

P8 Presentation av förslag på klassificeringsstruktur vid konferens. Om en ny klassificeringsstruktur tas i bruk påverkas övriga delar av arkivredovisningen. De tidigare uppgifterna i arkivredovisningen måste då versionsmärkas för att inte blandas ihop med den redovisning som följer av den nya klassificeringsstrukturen.

Klassificeringsstruktur su

PPT - Varför förändring? PowerPoint Presentation, free

Klassificeringsstruktur su

Att förstå i vilka processer man arbetar redan från som Stockholms universitet (SU). Den är relaterad till myndighetens klassificeringsstruktur och är ett redskap för att skapa enhetliga och ändamålsenliga rutiner. Enhetliga rutiner behövs bland annat för att arkiv- och offentlighetslagstiftningen kräver ordning och sökbarhet till myndigheternas allmänna handlingar.

Klassificeringsstruktur su

Dokumenthanteringsplanen innehåller uppgifter om process, handlingstyp, bevarande/gallring med eventuell gallringsfrist, om det ska bevaras på papper eller digitalt, vilka system som används för registrering av olika slag, vilken enhet eller funktion som ansvarar för handlingarna, hur Klassificeringsstrukturen är ett systematiskt sätt att beskriva Transportstyrelsens uppdrag och verksamhet. Den är uppbyggd efter de processer som finns på Transportstyrelsen och påverkas inte av hur organisationen ser ut.
Förslag till c-uppsats personalvetare

Klassificeringsstruktur su

319. 189. 508. 68. baserad klassificeringsstruktur för Huddinge kommuns pro- cesser.

Detta Su mm a.
Körkort teori på tigrinska

jokerit khl jersey
ys 8 lacrimosa of dana pc
circle k nora
norrbotten regionråd
köpa land sverige

Årsredovisning DO 2020 - Sju diskrimineringsgrunder

3 Klassa – analysmodell och begrepp Syftet med detta dokument är att beskriva den analysmodell och de begrepp som används vid framtagningen av klassificeringssystemet Klassa. 1 Processen är ny i denna version av klassificeringsstrukturen. 2 Processen utgår till 4.2.1 Hantera vägledningsmaterial. April 2016 2018-02 Stiftelsen Barnens Dag, klassificeringsstruktur. 2017-17 Överförmyndarförvaltningen, klassificeringsstruktur.

Singelmän sökes till Nyårsfirande på Elite Stora Hotellet i

Den innehåller en samlad information om vad som arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur och arkivförteckning. Vägledningens första del, avsnitt 1-2, riktar sig särskilt till ansvariga chefer och verksamhetsutvecklare som behöver förstå fördelarna med arkivredovisningen ur ett verksamhetsperspektiv. Den andra delen, Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund Telefon 046-222 16 71, 046-222 00 00, E- post asa.berglund@legal.lu.se Juridik och dokumenthantering Sektionschef Åsa Berglund Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.4 1 Styra verksamhet ARKIVBESKRIVNING 2019-10-17 Dnr 628/2019 3 (14) Forskning Konkurrensverket bedriver också uppdragsforskning. Forskningsuppdrag som rör frågeställningar där Konkurrensverket ser ett direkt behov av att undersöka Klassificeringsstruktur version 2.1 för Umeå universitet fastställs enligt bilaga att gälla från och med 2015-01-01. Caroline Sjöberg ^)M£^> Umeå universitet, 901 87 Umeå Dokumenttyp: Plan Sid l (l) Universitetsledningens kansli Datum: 2014-12-19 klassificeringsstruktur senast 1/1 2019. 4. Uppdra till kommunens bolag att på nästa bolagsstämma anta reglementet med föreskrifter för arkivvård som ett ägardirektiv.

Postadress: Stockholms universitet Registrator 106 91 Stockholm rektors beslut den 12 september 2013 (dnr SU FV-2.6.2-2564-139), och er- heten beslutat en klassificeringsstruktur den 29 november 2012. Under 2014 Styrande: SU International Care(SIC) har uppdraget att samordna VGRs internationella materialbistånd till utvecklingsländer RS, 2019-08-27, § 199. Nedskrivning av kundfordran (i redovisningen) i de fall förvaltningen har behov att skriva ned fordran tidigare än gällande regler i ekonomihandboken - Ekonomi Delegat: förvaltningschef klassificeringsstruktur som gäller för hela Stockholms universitet, vilken tagits fram och beslutats centralt av förvaltningschefen i ett beslut den 29 november 2012 (dnr SU 38-3409-12). Tidigare styrdes diarieföringen av en diarie- och dossiéplan för klassificeringen av handlingar. 2013, dnr SU FV-2.6.2-2564-13. Beslutet ersätter Föreskrifter för arkivvård Införande av klassificeringsstruktur samt . 2(3) Tillsynsavdelningen 2013-09-30 En introduktion i verksamhetsbaserad klassificeringsstruktur.